Chrzest Święty

Sakrament Chrztu św.

Dokumenty wymagane do spisania aktu chrztu dziecka:

1) Akt urodzenia

2) Zaświadczenia rodziców chrzestnych z parafii ich zamieszkania potwierdzające, że są osobami wierzącymi i praktykującymi

3) Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, wyznanie, zawód, adres zamieszkania

4) Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka

5) Zaświadczenie o odbytej katechezie przedchrzcielnej (w naszej parafii w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 18.30 w dolnym kościele)

6) Jeżeli rodzice nie mieszkają w naszej parafii, konieczne jest zgoda ks. proboszcza miejsca ich zamieszkania na chrzest u nas

Czynności związane przygotowaniem do Chrztu Świętego:

1) Zgłoszenie Chrztu św. w kancelarii parafialnej na ok. miesiąc przed planowaną uroczystością

2) Dostarczenie ww. dokumentów w celu wpisania do księgi chrztów

3) Spowiedź rodziców i chrzestnych

4) Na chrzest rodzice przynoszą ze sobą świecę i białą szatę

Chrztu Świętego udzielamy w naszej parafii:

w niedziele podczas Mszy św. o godz. 11.30

w soboty podczas Mszy św. o godz. 15.00 (po Koronce do Bożego Miłosierdzia)

W czasie Adwentu i Wielkiego Postu chrzest nie jest udzielany
(jedynie w przypadku zagrożenia życia dziecka).

Podczas chrztu rodzice otrzymują świadectwo chrztu swojego dziecka, które będzie potrzebne do I Komunii św. i bierzmowania, dlatego należy je przechowywać, by jego kopię przedstawić, gdy zajdzie tego potrzeba.

KATECHEZIE PRZEDCHRZCIELNA
w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 18.30 (po Mszy o godz. 18) w dolnym kościele:

 

RODZICE CHRZESTNI

Nie każdy może być chrzestnym. Najważniejszym kryterium wyboru rodziców chrzestnych jest zawsze ich stosunek do wiary.

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 874) te wymagania określa w sposób następujący:

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii i Bierzmowania oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

RODZICAMI CHRZESTNYMI NIE MOGĄ BYĆ:

1) osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim (bez ślubu, w związkach cywilnych, po rozwodach powtórnie związani z kimś drugim)

2) osoby, które chociaż są katolikami, notorycznie zaniedbują praktyki religijne,

3) osoby, które prowadzą życie naganne.

Z bycia rodzicem chrzestnym wynika bowiem obowiązek pomocy rodzicom dziecka w wychowaniu go w wierze. Istotnym elementem takiego wychowania jest osobiste świadectwo życia zgodnego z wiarą. (por. statut 419 I Synodu Diecezji Kaliskiej)

Rodzice chrzestni przed chrztem winni przystąpić do sakramentu pokuty.

Chrzestni pochodzący z innej parafii muszą przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza. Ci, którzy mieszkają w naszej parafii są proszeni na krótką rozmowę z Księdzem Dyżurnym.

Po zaświadczenie dopuszczające do pełnienia godności rodzica chrzestnego należy zgłosić się osobiście. (por. Ustawa o ochronie danych osobowych) Zaświadczenie takie jest wydawane osobom aktualnie mieszkającym na terenie parafii.

Osoby przebywające czasowo (ponad 3 miesiące) poza Kaliszem lub (ponad 4 miesiące) za granicą mogą otrzymać tylko potwierdzenie o przyjętych sakramentach w naszej parafii. (Te dokumenty możemy wydać najbliższej rodzinie). Zaświadczenie to jest podstawą do rozmowy z kapłanem w miejscu aktualnym zamieszkania (w kraju lub za granicą), by tam otrzymać stosowny dokument.

 

Dane adresowe

Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego w Kaliszu
Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

ul. Adama Asnyka 54-56, 62-800 Kalisz
tel.: 62 766 50 01

Konto: PKO BP 61 1020 2212 0000 5102 0085 6559

© 2016-2019 Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego w Kaliszu
(strona w trakcie przebudowy)

Search